Nobelpriskampen
Demokrati eller Diktatur

Demokrati är en mänsklig rättighet

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna består av 30 s.k. artiklar. Tre av de trettio artiklarna handlar om rätten till demokrati.

rättigheter

Artikel 19

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

(Alla människor har rätt att tycka vad de vill och att framföra sin åsikt. Rätten är utan inskränkningar så länge man inte kränker andras rättigheter. Vem som helst ska t.ex. kunna göra och ge ut en tidning utan att någon myndighet i förväg granskar innehållet.)

Artikel 20

1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.

2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

(Mötesfriheten är lika viktig för demokratin som yttrandefriheten. Det är tillsammans med andra som vi formulerar och driver frågor.)

Artikel 21

1. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.

2. Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land.

3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande.

(Innebörden är att var och en ska kunna väljas in i landets styrelse och att var och en har rätt att välja någon som företräder mig i riksdagen. Ingen riksdag eller regering får utse sig själv. Riksdagen skall väljas av folket i allmänna, fria och hemliga val. Ingen får heller favoriseras när det gäller arbete i stat eller kommun. Det är majoriteten som bestämmer i en demokrati. Men det är det viktigt att komma ihåg att minoriteten också har rättigheter. Majoriteten får aldrig förtrycka minoriteten.)

Vad är demokrati och diktatur?

Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder "folkstyre", dvs. ett politiskt system som bygger på att folket i ett land väljer vilka som ska styra i landet i val där alla får rösta. Demokrati är ett mångtydigt begrepp. Det finns egentligen ingen enighet om ordets exakta betydelse. Vad som är ett demokratiskt samhälle varierar över tid och mellan länder. Begreppen demokrati och mänskliga rättigheter hänger ihop. För att en demokrati ska fungera förutsätter det att de mänskliga rättigheterna respekteras och vice versa för att människor skall kunna garanteras sina mänskliga rättigheter måste samhällets spelregler vara demokratiska. Åsiktsfrihet och yttrandefrihet är grunden till all demokrati - att människor får vara med och påverka samhället.

I en diktatur är det en person eller en liten grupp människor som har all makt. Människor får inte skriva eller säga vad de tycker om de inte håller med diktatorn. Det finns bara ett parti och det finns inga lagar som gör att medborgarna kan avsätta de styrande. Diktatorn utnyttjar propaganda för att få människor att stödja hans eller hennes politik. (Propaganda innebär ivriga försök att få folk att tycka som diktaturen vill genom olika övertalningsknep). Tvång, terror och tortyr kan användas för att nå detta mål. Motståndare till diktatorn kan sättas i fängelse eller bli av med sitt jobb.
Hur många människor tror du lever under en diktatur i dag? Cirka 45 stycken av jordens länder räknas som icke-demokratiska, det innebär att 23% av jordens befolkning lever under icke-demokratiska förhållanden. Ca 47% av jordens befolkning lever i demokratiska länder och resten, ca 30% lever i någon form av mellanting.

Nobelpristagare i litteratur uttalar sig om demokrati:

"En demokrati är en stat där fritt meningsutbyte inte slutar med begravning."
Winston Churchill (Nobelpristagare i litteratur 1953)

"Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett från alla andra."
Winston Churchill (Nobelpristagare i litteratur 1953)

"En fanatisk tro på demokrati gör demokratiska institutioner omöjliga."
Bertrand Russell (Nobelpristagare i litteratur 1950)

 "Skillnaden mellan demokrati och diktatur är att i en demokrati får idioterna välja, i en diktatur regerar de."
Bertrand Russell (Nobelpristagare i litteratur 1950)

"I en demokrati är folket underkastat sin egen vilja och det är ett hårt slaveri."
Anatole France (Nobelpristagare i litteratur 1921)

"Demokrati möjliggör valet av ett flertal inkompetenta istället för utnämningar av ett fåtal korrupta."
George Bernard Shaw (Nobelpristagare i litteratur 1925)