Nobelpriskampen
Fängslad

Arbetsmaterial för lärare

Gruppuppgifter

Arbeta i biblioteket och ta reda på mera om:

• Boris Pasternak

• Michail Bulgakov

• Jevgenij Jevtusjenko

• Stalin och stalinismen

• Alexander Tvardovskij

• I sin självbiografi berättar Jevgenij Jevtusjenko om tre olika möten med Stalin. Läs självbiografin och ta reda på hur Jevtusjenko ser på Stalin vid de olika tillfällena. Läs också Jevtusjenkos dikter Babij Jar och Stalins arvtagare och diskutera dem. Vilken bild av diktatorn ger Jevtusjenko i sina dikter?

• Under många år har kapprustningen mellan de båda supermakterna USA och Sovjetunionen varit enorm. Ofantliga summor har investerats i vapen och annan krigsmateriel. Undersök kapprustningen i världen. Hur många kärnvapenmissiler, hangarfartyg, atomubåtar osv finns det i världen i dag? SIPRI, Stockholm International Peace Research Institut är ett internationellt forskningsinstitut, som bevakar och rapporterar allt som har med krig och fred att göra över hela världen. SIPRI ger ut en årlig rapport SIPRI Yearbook, som bl a redovisar olika länders militära utgifter, vapenslag m m. En sammanfattning av årsboken ges också ut på svenska och heter Rustning eller nedrustning - SIPRI ÖVERSIKT. Båda böckerna kan beställas på biblioteket.

Utgå från SIPRIs rapport och kartlägg kapprustningen i världen i dag. Andra källor kan vara: Svenska Freds- och skiljedomsföreningens tidning PAX samt olika kristna fredsrörelser.

Planera noga hur ni ska genomföra undersökningen och hur den ska redovisas.

• Trots allt har nedrustningen ökat de senaste åren. Men har för den skull världen blivit tryggare? Diskutera frågan tillsammans! Anteckna det viktigaste från diskussionen och redovisa era synpunkter.

Alternativ: Planera och genomför en intervjuundersökning bland olika åldersgrupper och be dem redovisa sina synpunkter på tryggheten i världen. Fråga både kvinnor och män. Ställ samman resultatet i en rapport.

• I Bra Böckers världshistoria del 15 (Sven Tägil, 1987), Mot en osäker framtid, finns ett avsnitt som heter Öst mot Väst; motsättningar, kriser och kärnvapen. Översiktsläs avsnittet och gör en sammanställning. Redovisa på lämpligt sätt det som här sägs om motsättningarna mellan de båda blocken, kriserna och kärnvapnen.

• Vapenexporten är en lönande affär. Inte bara de båda supermakterna säljer vapen till sina bundsförvanter. Även ett neutralt land som Sverige säljer och exporterar vapen till andra nationer. Enligt bestämmelserna får Sverige inte sälja vapen till länder, som befinner sig i krig eller på något sätt är invecklade i inre motsättningar. Sverige har bl a anklagats för att till och med ha smugglat vapen till Iran. Ta reda på mera om den svenska vapenindustrin och vapenexporten. Diskutera sedan frågan: Kan man sälja vapen i syfte att förhindra krig?

•  Följ under en vecka massmediebevakningen av rysk inrikes- och utrikespolitik. Vilka händelser får störst utrymme i medierna? Vad kan det bero på? Hur presenteras händelserna i de olika massmedierna (tidningar, radio, TV)? Finns det skillnader i presentationen? Vilka, i så fall? Vad kan orsaken till skillnaderna vara?

•  Ta kontakt med Amnesty och ta reda på mera om de politiska fångarna i världen. Be om adresser till olika fångar. Skriv tillsammans brev till politiska fångar.

•  Bilda en bokcirkel och läs Ferenc Göndörs bok A-6171. Ett judiskt levnadsöde. Diskutera boken tillsammans! Vilket intryck gör boken på er? Vad minns ni särskilt då ni tänker tillbaka på den?

•  Människor utsätts dagligen för politisk terrorism i olika former. Förr förknippades terrorismen med diktaturstater, t ex Stalins Sovjetunionen. I dag har terrorismen delvis ändrat karaktär. Oftast är det små terrorgrupper som utövar våld mot oskyldiga människor för att på så vis skrämma samhället till eftergifter. Naturligtvis uppmärksammas dessa terroraktioner med stora rubriker i våra massmedier; det är precis vad terroristerna vill. De vill ha uppmärksamhet. Är det mot den bakgrunden rätt av massmedierna att uppmärksamma dessa terroraktioner? Tänk t ex på de azerbajdzjanska muslimerna och de kristna armenierna i Ryssland eller på IRA på Nordirland.

Diskutera tillsammans den politiska terrorismen och massmedierna.

• Att författarna i Ryssland hade stort inflytande i samhället visar med all tydlighet de ryska myndigheternas behandling av regimkritiker som Alexander Solsjenitsyn. Hur är det med de svenska författarna? Vilken ställning har de i vårt samhälle? Hur kan de påverka samhällsutvecklingen? Vilken "makt" har de? Hur behandlas de i massmedierna? Vilka författare får störst uppmärksamhet i medierna? Kommer ni att tänka på någon särskild författare? Vilken, i så fall?

Diskutera de här frågorna tillsammans. Kanske kan ni intervjua någon/några författare och ta reda på hans/deras åsikter.

• Enskilda individer måste alltid försvaras mot makt- och våldstendenser, oavsett vad de gäller. Ett sätt att engagera sig för detta är att t ex skriva någonting på detta tema och sedan låta andra människor ta del av vad man skrivit. Alexander Solsjenitsyn menade ju, att konsten är starkare än våldet och därför till sist kan besegra det.

Man behöver inte vara konstnär för att delta i den kampen. Skapa någonting tillsammans, som visar att ni tar avstånd från våldet och terrorn mot oskyldiga människor. Ni kan skriva dikter, noveller, slagord, reflexioner, dramatiska scener ...

Alternativ: Samla fotografier ur tidningar och tidskrifter och gör ett collage på temat försvar mot våld och terror. Skriv bildtexter till bilderna!

• Följ under en vecka massmediernas rapportering om våld mot och förföljelser av enskilda människor eller grupper. Samtala om era intryck och diskutera sedan hur t ex världens ungdomar skulle kunna arbeta för en fredlig och mänsklig värld.

• Ta kontakt med några flyktingar och intervjua dem om terrorn och förföljelsen i deras respektive länder. Sammanställ därefter intervjuerna skriftligt. Samla dem i ett häfte och gör egna illustrationer.

Alternativ: utgå från intervjuerna, planera och genomför en temadag på er skola under rubriken Flykting i världen.

Källa:

Alla Tiders Klassiker: Lärarböcker, Lärobok 6. ISBN 91-27-55171-7

Copyright © Hans-Eric Ekengren, Brita Lorentzson-Ekengren och Bokförlaget Natur och Kultur 1995